Vėlinių skaitiniai ir evangelija

Išminties knyga (Iš 4,7-15)

Bet teisusis, nors ir pirma laiko mirtų,
ras poilsį.
Juk ne ilgas gyvenimas teikia garbingą senatvę,
ji negali būti matuojama metais.
Žmogaus išmintis yra jo žili plaukai
ir gyvenimas be dėmės yra tikra senatvė.
Tapęs brangus Dievui, jis buvo jo mylimas,
kadangi gyveno tarp nusidėjėlių, jis buvo paimtas.
Išplėštas, kad pikta neiškraipytų jo supratimo
ar apgaulė nesuviliotų jo sielos.
Juk pikto žava užtemdo tai, kas gera,
ir negeri norai sugadina nekaltą protą.
Tapęs tobulas per trumpą laiką,
jis pasiekė ilgo gyvenimo pilnatvę;
VIEŠPAČIUI patiko jo siela,
todėl jis išskubino jį iš nedoros aplinkos.
Bet žmonės, tai matydami, nesuprato,
toks dalykas neatėjo jiems į širdį.
Juk malonė ir gailestingumas laukia išrinktųjų,
jis rūpinasi savo šventaisiais.

Šventojo apaštalo Pauliaus laiškas Romiečiams (Rom 6,3-4.8-11)

Argi nežinote, jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą.

Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su juo. Mes žinome, kad, prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta; mirtis jam nebeturi galios. Kad jis numirė, tai numirė nuodėmei kartą visiems laikams, o kad gyvena – gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje.

Evangelija pagal Matą (Mt 5, 1–12a)

Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė:

„Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti.
Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.
Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti.
Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.
Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.
Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais.
Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“.