5to Velykų sekmadienio skaitiniai ir evangelija

Apaštalų darbų knyga (Apd 9, 26-31)

Saulius nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių, tačiau visi jo baidėsi, netikėdami jį esant mokinį. Tik Barnabas jį priglaudė, nusivedė pas apaštalus ir jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjęs Jėzų ir šis kalbėjęs su juo, ir kaip Damaske jis atvirai mokęs Jėzaus vardu. Taip jis ėmė lankytis pas juos Jeruzalėje ir drąsiai kalbėti Jėzaus vardu. Jis kalbėdavosi bei ginčydavosi ir su helenistais, kurie nutarė jį nužudyti. Tai sužinoję, broliai jį nugabeno į Cezarėją ir iš ten išsiuntė į Tarsą.

Tuo tarpu Bažnyčia visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugėsi ramybe. Ji tvarkėsi ir veikė su Viešpaties baime ir vis augo, Šventosios Dvasios globojama.

Šv. ap. Jono Pirmasis laiškas (1 Jn 3, 18-24)

Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu,

bet darbu ir tiesa.

Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos,

ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį,

jei mūsų širdis imtų mus smerkti:

Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta.

Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia,

mes ramiai pasitikime Dievu

ir gauname iš jo, ko prašome,

nes laikomės jo įsakymų

ir darome, kas jam patinka.

O štai jo įsakymas:

kad tikėtume jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą

ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta.

Kas laikosi jo įsakymų,

pasilieka Dieve ir Dievas jame.

O kad jis mumyse pasilieka,

mes žinome iš Dvasios, kurią jis mums davė.

Evangelija pagal Joną (Jn 15,1-8)

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

„Aš esu tikrasis vynmedis,

o mano Tėvas – vynininkas.

Kiekvieną mano šakelę,

neduodančią vaisiaus,

jis išpjauna,

o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo,

kad ji duotų dar daugiau vaisių.

Jūs jau esate švarūs

dėl žodžio, kurį jums kalbėjau.

Pasilikite manyje,

tai ir aš jumyse pasiliksiu.

Kaip šakelė

negali duoti vaisiaus pati iš savęs,

nepasilikdama vynmedyje,

taip ir jūs bevaisiai,

nepasilikdami manyje.

Aš esu vynmedis, o jūs šakelės.

Kas pasilieka manyje ir aš jame,

tas duoda daug vaisių;

nuo manęs atsiskyrę,

jūs negalite nieko nuveikti.

Kas nepasiliks manyje,

bus išmestas laukan

ir sudžius kaip šakelė.

Paskui surinks šakeles,

įmes į ugnį, ir jos sudegs.

Jei pasiliksite manyje

ir mano žodžiai pasiliks jumyse, –

jūs prašysite, ko tik norėsite,

ir bus jums suteikta.

Tuo bus pašlovintas mano Tėvas,

kad jūs duosite gausių vaisių

ir būsite mano mokiniai.