Santuoka

Dovana visam gyvenimui

Santuoka – ryšys, kuris visam gyvenimui sujungia vyrą ir moterį. Jis yra skirtas sutuoktinių labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Tai vienintelis sakramentas, kurį teikia ne kunigas, o patys jaunavedžiai vienas kitam. Kunigas, kaip Dievo atstovas, yra tik liudininkas, laiminantis jaunavedžių ryžtą sukurti bendruomenę keliaujant kartu išganymo link. Šis sakramentas galioja ir malonę teikia iki vieno iš sutuoktinių mirties. Todėl Santuokos sakramentą pakarto­tinai gali priimti tik našliai.

Esminė šio Sakramento apeiga yra sutuoktinių priesaika: „Aš, N., imu tave, N., savo žmona/vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima/s: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!“

Sąlygos ir vidinės nuostatos, būtinos šiam sakramentui priimti:

Šį sakramentą sudaro pakrikštyti vyras ir moteris, kurie yra laisvi sudaryti santuoką (niekieno neverčiami ir neturi prigimtinės arba bažnytinės teisės nurodomų kliūčių), myli vienas kitą, yra tvirtai apsisprendę ir įsipareigoja visam gyvenimui kurti krikščionišką šeimą, kartu siekti šventumo ir gimdyti bei auginti vaikus. Tam būtinas atitinkamas pasirengimas.

Dvasiniai Santuokos sakramento vaisiai:

  • Tarp sutuoktinių atsiranda išskirtinis ryšys visam gyvenimui.
  • Sutuoktinių sąjunga yra įjungiama į Dievo Sąjungą su žmonėmis. Tikra santuokinė meilė yra įjungiama į dieviškąją meilę.
  • Gaunamas Dievo patvirtinimas bei pastiprinimas kuo geriau atlikti savo pareigas.
  • Gaunama Dievo malonė. „Ta Santuokos sakramento malonė yra skirta ištobulinti sutuoktinių meilei, sustiprinti jų nesuardomai vienybei. Tos malonės veikiami, jie padeda vienas kitam siekti šventumo gyvenant šeimoje, priimant iš Dievo ir auklėjant vaikus“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1641).