Krikštas

Pirmasis Bažnyčios sakramentas

Sakramentai, kurie įveda į Bažnyčios bendruomenę, padaro kataliku: Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija.

Krikštas mus įveda į Dievo vaikų bendruomenę – Bažnyčią. Tampame Dievo vaikais ir Bažnyčios nariais – katalikais. Tai yra pats pirmiausias ir reikalingiausias sakramentas, kuris išvalo iš mūsų gimtąją nuodėmę ir duoda galimybę priimti kitus sakramentus. Tampame Dievo vaikais ir Bažnyčios nariais vieną kartą visam gyvenimui, todėl šį sakramentą galima priimti tik vieną kartą.

Į Krikšto apeigas tėvai ir krikštatėviai atsineša du simbolius: baltą drabužį ir žvakę. Po Krikšto uždegta žvakė primena Jėzų Kristų – mūsų šviesą.

Svarbiausias Krikšto ženklas – vanduo, kuris simbolizuoja apsivalymą ir naujos gyvybės šaltinį.

Esminė Krikšto apeiga – tai panardinimas pašventintame vandenyje arba vandens užpylimas ant galvos ir tariami žodžiai: „N. (krikštytojo vardas), aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen“. Vandens užpylimas, kaip ir panardinimas, primena krikštijamojo palaidojimą Kristaus mirtyje, iš kurios prisikeliama su Kristumi atnaujintam gyvenimui. Tai gimimas iš vandens ir Dvasios, Dievo kaip gelbėtojo priėmimas, apsisprendimas gyventi, kaip Viešpats moko.

Pakrikštytasis patepamas šventąja krizma (išrinkimo ženklas), jam uždedamas baltas drabužis (nekaltumo bei naujo gyvenimo ženklas), nuo Velykų žvakės uždegama pakrikštytojo žvakė (Kristaus, atnešančio mums gyvenimo šviesą, priminimas).

Sąlygos bei vidinės nuostatos, būtinos šiam sakramentui priimti:

Suaugusiojo atveju: Troškimas, pasiruošimas bei įsipareigojimas gyventi tikėjime pagal Jėzaus mokymą, užrašytą Evangelijoje ir aiškinamą Katalikų Bažnyčioje.

Kūdikio atveju: Tėvų bei krikštatėvių troškimas, pasiruošimas bei įsipareigojimas auklėti vaiką tikėjime pagal Jėzaus mokymą, užrašytą Evangelijoje ir aiškinamą Katalikų Bažnyčioje.

Dvasiniai Krikšto sakramento vaisiai:

  • Gimtosios nuodėmės nuvalymas – atkuriama tai, kas sugriauta pirmųjų žmonių neklusnumu.
  • Padarytų iki Krikšto nuodėmių atleidimas ir susivienijimas su Dievu.
  • Tampama Dievo vaiku ir krikščioniu – Katalikų Bažnyčios nariu.
  • Gaunama pašvenčiamoji ir veikiamoji Dievo malonė, būtina išganymui pasiekti.
  • Gaunama galimybė priimti kitus sakramentus.