Eucharistija

Stebuklų Stebuklas

Švenčiausiasis Sakramentas – stebuklų stebuklas, būtinas mūsų išganymui. Jame gauname daugiau negu vien Dievo malonę – priimame patį Jėzų Kristų, visą Jo gyvą asmenybę su dieviškumu ir žmogiškumu; priimame Jo Švenčiausiąjį Kūną ir Kraują duonos ir vyno pavidalu. Nors atrodo, kad paprasti tikintieji nepriima Komunijos vyno pavidalu, vis dėlto priima visą Jėzų: Jo Kraują taip pat kaip ir Kūną. Neįmanoma padalinti gyvos būtybės į atskiras dalis – kūną ir kraują, nes tokiu atveju tas žmogus būtų miręs.

Lotynų kalbos žodis communio reiškia bendravimą, susivienijimą. Kai priimame Švenčiausiąjį Sakramentą – Jėzų Kristų Šv. Komunijoje, susivienijame su Jėzumi, tampame su Juo viena visuma. O artėdami prie Jėzaus ir vienydamiesi su Juo, artėjame ir vienijamės su kitais žmonėmis. Tokiu būdu priimdami Švenčiausiąjį Sakramentą dar tobuliau jungiamės su Bažnyčios bendruomene. Kuo dažniau atitinkamai pasirengę priimsime šį Sakramentą, tuo labiau priartėsime prie Dievo ir kitų žmonių.

Sakramento apeigos ir ženklai:

Šio sakramento ženklai – tai duona ir vynas, kurių pavidalu gauname Kristaus Kūną ir Kraują. Nors duona ir vynas nepraranda savo skonio bei kvapo, praranda savo esmę – tampa kažkuo kitu.

Komunija dažniausiai priimama šv. Mišių metu, nes ji yra bene svarbiausia jų dalis. Tam tikrais atvejais galima ją priimti kitu laiku.

Kai kunigas paduoda Komuniją, sako: „Kristaus Kūnas“. Atsakome „Amen“.

Sąlygos šv. Komunijai priimti:

Troškimas susitikti su Jėzumi ir priimti Jį į savo gyvenimą, laikyti savo gyvenimo centru.

Būti pašvenčiamosios malonės būklės, neturėti sunkių nuodėmių ir būti pasiruošus kovoti su lengvomis nuodėmėmis.

Pasiruošti viduje Jėzaus atėjimui ir duoti sau laiko šiek tiek pasimelsti priėmus Komuniją.

Išlaikyti eucharistinį pasninką, būtent 1 valandą susilaikyti nuo valgio ir gėrimo (pasninko nelaužo vanduo ar vaistų vartojimas).

Dvasiniai šv. Komunijos vaisiai:

  • Susivienijimas su Jėzumi ir visa Bažnyčios bendruomene.
  • Pašvenčiamosios malonės padidėjimas bei veikiamosios malonės suteikimas dorybėms ugdyti.
  • Išvadavimas iš lengvų nuodėmių ir apsaugojimas nuo sunkiųjų.
  • Atviras kelias į išganymą ir amžinąją laimę.