Sąjūdžio 25 m. ąžuolynas

Gra­žią 2013 m. ba­lan­džio 26-osios po­pie­tę slė­ny­je už Rat­ny­čios Šv. Bal­tra­mie­jaus baž­ny­čios be­si­ku­rian­čia­me sak­ra­li­nių skulp­tū­rų par­ke su­si­rin­ko ne­ma­žas bū­rys drus­ki­nin­kie­čių: fo­to­gra­fų, miš­ki­nin­kų, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių, Są­jū­džio at­sto­vų, baž­ny­čios tar­nau­to­jų… Su­si­bū­ri­mo tiks­las – pa­so­din­ti 25 Drus­ki­nin­kų urė­di­jos pa­do­va­no­tus ąžuo­liu­kus. Pa­va­sa­rį so­din­ti ąžuo­liu­kus – mies­to fo­to­gra­fų tra­di­ci­ja. Ir šį­kart ne­ma­ža da­lis ak­ci­jos da­ly­vių sprag­sė­jo fo­to­apa­ra­tais, steng­da­mie­si už­fik­suo­ti įdo­miau­sius Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­džio 25-me­čiui pa­mi­nė­ti skir­to ąžuo­liu­kų so­di­ni­mo mo­men­tus. „Žo­džio“ red. ko­le­gi­jos at­sto­vai ant Rat­ny­čė­lės kran­to pa­so­di­no ir tris kle­ve­lius. Ąžuolyno iniciatoriai – Druskininkų fotometininkai.

Kuriamame sakralinių skulptūrų parke jau esančios M. Gri­ga­liū­no ir A. Čes­nu­lio su­kur­tos skulp­tū­ros nebėra vie­ni­šos slė­ny­je ant Rat­ny­čė­lės kran­to – pa­so­din­ti ąžuo­liu­kai įleido šak­nis ir ža­lio­mis ša­ko­mis moja ant kal­no sto­vin­čiai Šv. Bal­tra­mie­jaus baž­ny­čiai bei nau­ja­jai kle­bo­ni­jai kaip gyvas Sąjūdžio 25-me­čio paminklas.