Kryžiaus kelias

Tai viduramžiais iš liaudies pamaldumo kilusios Kristaus Kančios apmąstymo pamaldos. Bažnyčios Tradicijoje susiformavo 14 Kryžiaus kelio stočių. Šventajame Rašte nėra tiksliai aprašyto Kristaus nueito kelio, bet devynios stotelės kilo būtent iš evangelinių Kristaus Kančios aprašymų. Pirmieji krikščionys labai garbino šias vietas Jeruzalėje ir ten ateidavo paminėti Viešpaties Kančios.

Pamaldų raidai didžiausią įtaką padarė kryžiuočių žygiai XI‒XIII a., ypač kai krikščionys galėjo aplankyti kryžiuočių užimtą Jeruzalę ir apeiti Kristaus kelią iki Golgotos. Tik ne visi galėjo išvykti į Jeruzalę. Grįžusieji taip pat norėjo turėti panašią Kalvariją arčiau savo namų ir parapijų. Taigi XV a. pradėtos statyti koplytėlės, panašios į Jeruzalės koplytėles. Kai kur net atveždavo šventos žemės ir barstydavo toje vietoje, kur buvo kuriama vietinė kalvarija. Labiausiai prie kalvarijų kūrimo prisidėjo pranciškonai ir dominikonai, rūpindamiesi vargšais.

Popiežius Paulius VI nustatė, kad šių pamaldų esmę sudaro Kristaus Kančios apmąstymas prie 14 pastatytų kryžių (arba Kančią vaizduojančių paveikslų) ir priskyrė jiems visuotinių atlaidų galią.

Pačios pamaldos gimė iš troškimo sekti Jėzumi, eiti Jo pėdomis. Kryžiaus kelio apmąstymų tikslas ‒ padėti suvokti giliausią visos žmonijos kančios esmę, kuri glūdi mūsų išganyme.

Apmąstydami Viešpaties Kančią prisimename svarbiausius Jėzaus kryžiaus kelio momentus: Jo pasiruošimą kančiai, neteisingą teismą, Jo susitikimus su Motina ir kitais žmonėmis, nuopuolius po kryžiumi, apnuoginimą, nukryžiavimą, mirtį ir palaidojimą.

Eidami Kristaus pėdomis negalime pamiršti ir Jo žodžių Jeruzalės moterims: „Verkite ne Manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų!“ (Lk 23, 28). Taigi apmąstant Kristaus Kančią reikėtų apsispręsti savo asmeniniame gyvenime sekti Jėzumi, pasiaukojant iš meilės kitiems ir nešant savo kasdienių pareigų bei iššūkių kryžių.

Kiekvienos stoties apmąstymai turi mums padėti peržvelgti savo gyvenimą ir bendradarbiauti su Dievo malone. Tam yra reikalingas mūsų pasiruošimas ir sprendimas atsiversti ir tapti nauju žmogumi, dalyvaujančiu Kristaus mirtyje bei Prisikėlime.

Visoje Bažnyčioje Kryžiaus kelias apeidamas kiekvieną gavėnios penktadienį, nes penktadienis yra tikroji Jėzaus mirties diena.

Kryžiaus kelio stotys:

1 Viešpats Jėzus nuteisiamas mirti

2 Viešpats Jėzus paima nešti kryžių

3 Viešpats Jėzus parpuola po kryžiumi

4 Viešpats Jėzus susitinka savo Motiną

5 Simonas Kirėnietis padeda Viešpačiui Jėzui nešti kryžių

6 Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą

7 Viešpats Jėzus parpuola antrą kartą

8 Viešpats Jėzus ramina verkiančias moteris

9 Viešpats Jėzus parpuola trečią kartą

10 Viešpačiui Jėzui nuplėšia drabužius

11 Viešpatį Jėzų kala prie kryžiaus

12 Viešpats Jėzus miršta ant kryžiaus

13 Viešpatį Jėzų nuima nuo kryžiaus

14 Viešpatį Jėzų laidoja