Atlaidai

Atlaidai – kas tai?

Dažniausiai kalbame apie atlaidus kaip ypatingą savo parapijos šventę. Kas gi iš tikrųjų yra atlaidai? Katekizmas duoda mums tokį apibrėžimą: Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje (KBK 1471).

Taigi jų praktika Bažnyčioje glaudžiai siejasi su Atgailos sakramento vaisiais. Čia turime susidoroti su nemalonia tema: su nuodėmių pasekmėmis ir bausme, kuri išplaukia iš mūsų padarytų nuodėmių. Mąstydami apie bausmę turėtume suvokti vieną labai svarbų dalyką: tai ne Dievas mus baudžia, o pati mūsų padaryta nuodėmė. Bausmė yra tiesiog tos nuodėmės dalis ir natūrali pasekmė. Jei žmogus per daug prisivalgys, tai jį nubaus jo apsirijimas, o ne Dievas, kai pradės skaudėti pilvas. Bažnyčia mus moko: Atleidžiant nuodėmę ir atkuriant vienybę su Dievu, kartu atleidžiama ir amžinoji bausmė už nuodėmę. Tačiau laikinosios bausmės už nuodėmes išlieka. Krikščionis, kantriai kęsdamas įvairias kančias bei išmėginimus ir, laikui atėjus, ramiai pasitikdamas mirtį, turi stengtis šias laikinas bausmes už nuodėmę priimti kaip malonę, o gailestingumo ir artimo meilės darbais, taip pat malda ir įvairiais atgailos būdais siekti visiškai nusivilkti „senąjį žmogų“ ir „apsivilkti nauju žmogumi.

Kaip gauti atlaidus?

Atlaidai gaunami per Bažnyčią, kuri, būdama Atpirkimo vaisių dalytoja, turi galios skirstyti ir suteikti atsilyginimo malonę iš Kristaus ir Jo šventųjų nuopelnų lobyno aiškiai nurodytomis sąlygomis. Atlaidai yra daliniai arba visuotiniai, žiūrint, ar jie atleidžia tik dalį laikinosios bausmės už nuodėmes, ar ją visą. Kiekvienas tikintysis gali atlaidus pelnyti sau pačiam arba juos pritaikyti mirusiesiems (plg. KBK 1471). Visuotinius atlaidus galima gauti tik kartą per dieną, dalinius – keletą kartų per dieną.

Sąlygos gauti visuotinius atlaidus:

– turėti bent bendrą intenciją juos gauti ir nustatytu laiku bei sąlygomis atlikti įsakytus darbus ar maldas;

– padaryti pasiryžimą nedaryti jokių, kad ir lengvų nuodėmių;

– išpildyti tris sąlygas:

– būti pašvenčiamosios malonės būsenos (pagal poreikį atlikti išpažintį),

– priimti Šv. Komuniją,

– pasimelsti Popiežiaus intencijomis (ne už Popiežių, o už tai, ko norėtų Popiežius, kad pasimelstume).

– Jei neįvykdoma kuri nors iš minėtųjų sąlygų, gaunami tik daliniai atlaidai.

Nustatytu laiku bei sąlygomis atlikti įsakytus darbus ar maldas

– Parapijos globėjo šventės dieną (savo bažnyčioje) ir rugpjūčio 2 d. (Porciunkulės atlaidai visose bažnyčiose) pamaldžiai dalyvauti šv. Mišiose.

– Pamaldžiai aplankyti bažnyčią lapkričio 2 d.

– Pamaldžiai aplankyti kapines ir pasimelsti už mirusiuosius lapkričio 1‒8 dienomis (atlaidus galima gauti tik mirusiesiems).

– Pamaldžiai priimti Popiežiaus palaiminimą Urbi et Orbi (miestui ir pasauliui) net per radiją ar televiziją.

– Apeiti kryžiaus ke­lią.

– Pasimelsti bent vieną dalį (penkias paslaptis) Rožinio bažnyčioje arba bendrai šeimoje ar grupėje.

– Pagarbiai skaityti Šventąjį Raštą ne mažiau kaip pusvalandį.

– Priimti Pirmąją Komuniją arba pamaldžiai dalyvauti Pirmosios Komunijos šventės Mišiose.

– Ir daugeliu kitų atvejų, kurie skelbiami bažnyčiose.

Mūsų Šv. Baltramiejaus parapijoje yra šie atlaidai:

birželio 13 d. Šv. Antano atlaidai;

rugpjūčio 24 d. Šv. Baltramiejaus pagrindiniai atlaidai;