Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos (PJMD) parapijos skyriaus narių susirinkimas

Rugsėjo 15 d., sekmadienį Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos (PJMD) parapijos skyriaus nariai meldėsi 12,30 val. šv. Mišiose, kurios buvo kartu su kitomis intencijomis aukojamos ir už draugijos narius. Kartu meldėsi ir Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vyresnioji ses. Viktorija Plečkaitytė MVS. Ji skaitė ir Šv. Rašto pirmąjį skaitinį. Po Mišių matulaitiečiai rinkosi į klebonijos salę, kur vyko PJMD narių rinkiminis susirinkimas. Skyriaus nariai išsirinko naują PJMD parapijos skyriaus vadovę – Ireną Liaukevičiūtę.

Po to vyko eilinis mėnesinis matulaitiečių susirinkimas. Jo tema – „Švč. Mergelės Marijos mokykloje.“ Ses. Viktorija mums priminė  pop. Pranciškaus paskelbtą spalio mėnesio misiją „Pakrikštyti ir pasiųsti.“ Kiekvienas iš mūsų, kuris pakrikštytas, esame misionierius, esame misionierius savam krašte. Plačiau paaiškino, ką reiškia apsireiškimas?  Yra viešieji: Šventas Raštas ir Tradicija. Kiti – privatūs. Matulaitiečiai esame šviesos žmonės ir turime labai atsargiai žiūrėti į visus skelbimus apie Marijos pasirodymus. Žinoma, išskyrus Bažnyčios patvirtintus (Lurdas, Fatima ir kt.) Aiškino, jog Marija buvo pirmoji misionierė. Išskyrus „Magnificat“, kur kalbama apie Mariją, daugiau apie ją labai  mažai Šv. Rašte turime žinių. Ji mažai kalbėjo, visus dalykus dėjosi į širdį ir nešiojo joje.  Savo  gyvenimu liudijo Dievo meilę.

Misijų tikslas – platinti, skelbti Dievo karalystę. Tik, kad žmogus įtikėtų, reikia Dievo malonės. Pranciškus Asyžietis mokė, jog reikia skelbti Jėzų visur ir visada, kai būtina – ir žodžiais. Čia ir yra svarbiausia, ne mūsų iškalbingumas, bet gyvenimo būdas.

Spalio mėnuo – Rožinio mėnuo. Rožinio malda yra Marijos mokykla. Kaip kiekvienas atskirai, kaip bendruomenė ateisime į Marijos mokyklą, per Rožinio slėpinius turime mokytis priimti Jėzų, būti su Juo, Jam atsiverti.

Pabaigę dvasinius reikalus, dar trumpai bendravome agapėje, svarstėme gautus pamokymus, džiaugėmės bendryste ir galimybe mokytis, tobulėti tikėjime. Būti šviesos vaikais, Palaimintojo Jurgio Matulaičio mokiniais, savo gyvenimu platinti Dievo karalystę. Pasiimti savo širdyje Švč. M. Mariją, leisti jai būti mūsų reikaluose.  Ji geriausiai žino kelią pas Jėzų.

Alvyra Grėbliūnienė