Devintinės. Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 d., sekmadienį, Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė sutapo su Lietuvai svarbia Gedulo ir vilties diena. 10 val. šv. Mišias aukojo buvęs tremtinys ir politinis kalinys kunigas Julius Sasnauskas. Šv. Mišiose dalyvavo ir gausus parapijiečių būrys, kurie įdėmiai klausėsi svečio iš Vilniaus pamokslo. Pamaldų metu skaitinius ir giesmes giedojo parapijos vaikų dienos centro „Džiugučiai“ dalyviai. Po pamaldų parapijonys pasveikino svečią su svarbia sukaktimi: prieš 25-rius metus, t.y. 1995-06-04, Kanadoje, Toronto mieste, Julius Sasnauskas vyskupo Pauliaus Baltakio buvo pašventintas į kunigus…Vėliau, bažnyčios šventoriuje, prie tremtinių koplytstulpio, susirinkusieji klausėsi Atminties koncerto „Vilties aitvaras“, kurį organizavo Tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos moksleiviai.