Vyskupai

 

DIEVO ŽODIS:

Būkite rūpestingi sau ir visai kaimenei, kuriai Šventoji Dvasia jus paskyrė vyskupais, kad ganytumėte Dievo Bažnyčią, kurią jis yra įsigijęs savo krauju.  Žinau, kad, man pasitraukus, įsibraus pas jus žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaimenės.  Net iš jūsų atsiras tokių, kurie klastingomis kalbomis stengsis patraukti paskui save mokinius.  Todėl budėkite ir nepamirškite, jog aš per trejus metus dieną ir naktį nepaliaudamas, su ašaromis įspėjinėjau kiekvieną.  O dabar pavedu jus Dievui ir jo malonės žodžiui, kuris turi galią jus išugdyti ir duoti paveldėjimą tarp visų pašvęstųjų.

(Apd 20, 28–32)

AŠ TIKIU, NES…

tikėjimas yra Dievo dovana man, kuri leidžia judėti į priekį, kuri padeda pastebėti, kad pasaulis yra nuostabus ir Dievo kūrybos palytėtas. Tikiu, nes negaliu netikėti, nes tai duotybė, kuri neleidžia mano širdies žvilgsniui užmigti, kuri padeda man pažvelgti ne tik į Dievą, bet ir savo vidų, leidžia augti ir skleistis net kančioje… 

(iš graikų kalbos  ἐπίσκοπος episkopos  globėjas) – apaštalų įpėdinai. Jie skelbia ir sergi apaštalų tradiciją visame pasaulyje iki mūsų dienų.

Visų pirmiausia vyskupystė – tai aukščiausiasis kunigystės laipsnis. Taigi, vyskupystė iš esmės yra tarnystė viso Mistinio Kūno labui. Jos pagrindinė užduotis – mokyti visas tautas ir skelbti Evangeliją visai kūrinijai, dalinti Dievo malonę Sakramentuose, kad visi žmonės tikėjimu bei įsakymų vykdymu gyvenantys Dievo malonėje pasiektų išganymą. Vyskupai yra tikėjimo šaukliai, atvedantys Kristui naujų mokinių, ir autentiški, tai yra Kristaus autoriteto įgalioti, mokytojai, kurie jiems pavestiems žmonėms skelbia būtinumą įtikėti bei gyvenime pritaikyti tikėjimą, nušviečia jį Šventosios Dvasios šviesa, rūpinasi, kad tikėjimas neštų vaisių ir budriai gina savo kaimenę nuo gresiančių klaidų (plg. 2 Tim 4, 1–4).

Jie yra „regimasis vienybės pradmuo bei pagrindas savo dalinėse Bažnyčiose“ (KBK 886). Būdami ganytojai, vyskupai vadovauja jiems pavestajai Dievo tautos daliai, padedami kunigų ir diakonų. Bet, būdami vyskupų kolegijos nariai, jie rūpinasi visa Bažnyčia. Pavieniai vyskupai neturi neklystamumo dovanos, tačiau jie neklystamai skelbia Kristaus mokslą drauge su Popiežiumi ir bendrystėje vieni su kitais.