Pasiruošimas Krikštui

 

DIEVO ŽODIS:

Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia,  kaip pranašo Izaijo parašyta:Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią!Ištiesinkite jam takus! Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti.  Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje.Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų.  Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane, – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane.  Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo.  Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.

AŠ TIKIU, NES…

Dievo meilė, mus kuria, gydo ir nuolat palaiko.

Per sakramentus Dievas mums teikia savo dovanas, vadinamas malonėmis, o malonė yra „Dievo palankumas teikiamas pagalba, kad atsilieptume į jo kvietimą tapti amžinojo gyvenimo dailininkais“ (plg. KBK, 1196).

Vienas pagrindinių įvesdinančių į Dievo Vaikų Šeimą ir į tikinčiųjų bendruomenę sakramentų yra Krikštas.

Ruošiantis kūdikio krikštui mūsų bažnyčioje, tėvai ir būsimi krikštatėviai kviečiami trumpam susitikimui su kunigu, kurio metu prisimenama krikšto prasmė ir aptariamos apeigos.