Palaim. J.Matulaičio draugija

 

DIEVO ŽODIS:

Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite.  Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais.  Sutarkite tarpusavyje. Nesiveržkite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais. Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akyse. Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei; juk parašyta: Mano kerštas, aš atmokėsiu, sako Viešpats.  Verčiau jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos.  Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.

(Rom 12, 14–21)

MES TIKIME, NES…

„Esame pakviesti gyventi, mylėti Dievą, savo artimą. Būkime džiugūs. Mokėkime vieni kitais džiaugtis“.

Pal. J. Matulaitis

 

Mūsų misija

PJMD narių dvasinis augimas per gilesnį pal. Jurgio Matulaičio dvasingumo pažinimą, stengiantis savo aplinkoje ir visuomenėje vykdyti Bažnyčios pasiuntinybę – „blogį nugalėti gerumu“.Draugijos nariu gali būti kiekvienas praktikuojantis katalikas, norintis augti tikėjime ir puoselėti pal. Jurgio Matulaičio pažinimą. Visus norinčius taip gyventi kviečiame į savo būrį.

Istorija

2009 m. gegužės mėnesį skyrių įkūrė 15 narių. Skyriaus veiklai pritarė ir rėmė tuometinis klebonas Almantas Kibirkštis.Dabar yra 25 nariai. Keletas jų meldžiasi namuose. Skyriaus veiklą remia klebonas Žydrius Kuzinas.Nuolatiniai mūsų pagalbininkai, rėmėjai ir globėjai – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys ir tėvai marijonai.

Ką veikiame

PJMD veiklos būdai ir formos: malda, susitikimai, geri darbai / veikla. Skyriaus nariai asmeniškai kasdien meldžiasi pasirinktą maldą, kalba devyndienius už ligonius, prašydami Palaimintojo Jurgio užtarimo. Taip pat meldžiasi už parapijos kleboną ir pasirinktinai už kitus kunigus – gyvus ir mirusius.

Mėnesinių susitikimų metu per dvasinio susikaupimo valandas skyriaus nariai skaito ir apmąsto Šventojo Rašto ištraukas bei Palaimintojo „Užrašų“ mintis, dalijasi išgyvenimais ir patirtimi. Vis atviriau liudija, drąsiau priima pasiryžimus, tobulėja dvasiškai. Ypač naudingos buvo temos apie Bažnyčios sakramentus, 10 Dievo įsakymų, Švč. M. Mariją ir kt.

Pasibaigus mėnesio susirinkimui, meldžiamės už priklausomybės ligomis sergančius ligonius, gyvenančius mūsų parapijoje, malda į Palaimintąjį ,,Prašant sveikatos“.

Aktyviai dalyvaujame kasmetinėse skyriui paskirtose mėnesio 12 d. maldos dienose ir bendroje šv. Mišių aukoje bei Palaimintojo liepos mėnesio atlaiduose Marijampolėje Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje, taip pat kasmetinėse parapijoje vedamose adventinėse rekolekcijose. Vedėjai – s. Viktorija Plečkaitytė, MVS, s. Onutė Petraškaitė, MVS, ir t. Andrius Šidlauskas, MIC, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas. Šiuose renginiuose dalyvauja ir daugiau parapijiečių, Druskininkų miesto maldininkų.

Kiekvienas narys asmeniškai ar klebono prašymu ir kartu atlieka apaštalavimo darbus parapijoje: lanko ir slaugo ligonius, bendrauja su jaunimu, priklausomybių ligomis sergančiais asmenimis, padeda ruoštis parapijos atlaidams, dalinasi patirtimi ir liudijimais žiniasklaidoje, dalyvauja parapijos laikraštėlio „Žodis“ leidyboje, platina katalikiškus spaudinius, talkina Maisto banko akcijoje ir kt.

Susitikimai vyksta

Kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį bažnyčioje 11.30 val. Švč. Sakramento adoracija, 12 val. Rožinio malda, 12.30 val. šv. Mišios, po jų – susirinkimas parapijos namuose.

Grupelės atsakingoji

Alvyra Grėbliūnienė, tel: +370 656 64352