Kunigai

 

DIEVO ŽODIS:

Jūsų vyresniuosius prašau aš, irgi vyresnysis, Kristaus kentėjimų liudytojas ir būsimosios šlovės dalyvis:  ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka, ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia, ne kaip jums pavestųjų valdovai, bet kaip kaimenės pavyzdys.  Kai pasirodys Vyriausiasis Ganytojas, jūs gausite nevystantį garbės vainiką.

(1 Pt 5, 1–4)

AŠ TIKIU, NES…

tikėjimas yra Dievo dovana man, kuri leidžia judėti į priekį, kuri padeda pastebėti, kad pasaulis yra nuostabus ir Dievo kūrybos palytėtas. Tikiu, nes negaliu netikėti, nes tai duotybė, kuri neleidžia mano širdies žvilgsniui užmigti, kuri padeda man pažvelgti ne tik į Dievą, bet ir savo vidų, leidžia augti ir skleistis net kančioje… 

yra pašaukti būti išganymo tarnais, išganingo bendravimo tarp Dievo ir žmonių įrankiais. Jie savo buvimu yra Kristaus tarnai, o iš Jo, per Jį ir su Juo – žmonių tarnai. Kunigai, kaip rūpestingi vyskupų luomo bendradarbiai, padėjėjai ir įrankiai, yra pašaukti tarnauti Dievo tautai. Su savo vyskupu jie sudaro vieną kunigiją, kad ir skirtą įvairioms pareigoms. Kunigai neturi aukščiausio šventimų laipsnio ir tokių įgaliojimų kaip vyskupai. Savo tarnystėje jie yra nuo vyskupų priklausomi, tačiau jų šventimų pagrindas yra tas pats: būti antruoju Kristumi ir Jo vardu ganyti Jo kaimenę. Savo tarnybos laipsniu būdami vienintelio tarpininko Kristaus (1 Tim 2, 5) pareigų dalininkai, jie visiems skelbia Dievo žodį, aukoja Šv. Mišias, teikia Sakramentus ir jungia tikinčiuosius į vieną bendruomenę.