Gyvojo Rožinio draugija

 

DIEVO ŽODIS:

Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, buvusio netoliese – kiek leidžiama nueiti šabo dieną. Parėję jie susirinko aukštutiniame kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras ir Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis.  Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais.

(Apd 1,12–14)

MES TIKIME, NES…

Krikštas mus atvedė prie Dievo, nes nuo mažens siekėme žinoti ir pažinti Dievo skelbiamą žodį. Pažinę tvirtai įtikėjome ir dabar Jis mums yra švenčiausia ir patikimiausia šventoji tiesa. Tikime, nes be tikėjimo žmogus yra nevisavertis, nes tikėjo tėvai, seneliai ir proseneliai, nes jaučiame Dievo veikimą.

Gyvojo Rožinio draugija

Mūsų misija

Kontempliuoti Kristų kartu su Marija.

Istorija

Grupelė įsikūrė 2012 m spalio mėn. Pakvietus kun. Žydriui Kuzinui suburti Gyvojo rožinio grupelę, į parapijos namus susirinko nemažas būrelis tikinčiųjų. Sąraše buvo daugiau kaip 20 narių. Paskui prisijungė dar daugiau narių. Dabar yra 36 nariai, pasiskirstę į dvi grupeles, kurios kalba Rožinį kiekvieną dieną.

Ką veikiame

Nuo 2013 m. sausio mėnesio Gyvojo rožinio susirinkimuose pradėjome gilintis į Palaiminto Jono Pauliaus II mintis iš 2002 m. spalio 16 d. apaštališkojo laiško Rosarium Virginis Mariae apie šventąjį rožinį. Mūsų klebonas kun. Žydrius Kuzinas mums aiškino apie kontempliaciją meldžiantis šv. Marijai ir koks yra ryšys su jos sūnumi Kristumi. Šį laišką baigėme nagrinėti 2014 metų birželio mėnesį. 2013 m. kovo mėnesį aptarėme popiežiaus Benedikto XVI žodžius, pasakytus 2013 m. vasario 27 d. Šv. Petro aikštėje. Šiuo metu nagrinėjame kitas temas.

Susitikimai vyksta

Grupelė renkasi kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį parapijos namuose.

Grupelės atsakingoji

Vilija Prieskienienė, tel: +370 616 85852