Šventoji Šeima

Siracido knyga (Sir 3,2-6) Juk VIEŠPATS pagerbia tėvą per jo vaikus ir patvirtina motinos teises į jos sūnus. Kas gerbia savo tėvą, atsilygina už nuodėmes; kas gerbia savo motiną, kraunasi lobį. Kas gerbia savo tėvą, džiaugsis savo vaikais, ir kai...
plačiau

Šv. Kalėdų skaitiniai

Iš pranašo Izaijo knygos     (Iz 62,11-12) Štai VIEŠPATS paskelbė iki pat žemės pakraščių: „Sakykite Ziono dukrai: ‘Štai tavo Gelbėtojas ateina!’ Štai jo atlygis drauge su juo, jo atpildas pirma jo. Jie bus vadinami ‘Švent...
plačiau

Kalėdų nakties skaitiniai – Kūčios

Pranašo Izaijo knyga (Iz 9,1-3.5-6) Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. Tu išaukštinai tą tautą, suteikei jai didį džiaugsmą. Tavo akivaizdoje jie džiūgauja lyg pjūties džiaugsmu,...
plačiau

IV Advento sekmadienio skaitiniai

Antroji Samuelio knyga (2 Sam 7,1-5.8-12.14-16) Karaliui įsikūrus savo rūmuose ir VIEŠPAČIUI suteikus jam ramybę iš visų pusių nuo priešų, jis kalbėjo pranašui Natanui: „Tik tu pažiūrėk, aš gyvenu kedro namuose, bet Dievo Skrynia pasilieka p...
plačiau

III Advento sekmadienio skaitiniai

Pranašo Izaijo knyga (Iz 61, 1-2.10-11) Viešpaties DIEVO dvasia su manimi, nes VIEŠPATS patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų, paskelbti belaisviams laisvės ir atidaryti kalėjimo durų kaliniam...
plačiau

II Advento sekmadienio skaitiniai

Pranašo Izaijo knyga (Iz 40,1-5.9-11) „Paguoskit manąją tautą, – sako jūsų Dievas, – guoskite ją! Prabilkit į širdį Jeruzalei ir šaukite jai, kad jos tarnybos lažas pasibaigė, jos kaltė išpirkta, nes ji dvigubai priėmė iš VIEŠPATIES ra...
plačiau

I Advento sekmadienio skaitiniai

Pranašo Izaijo knyga (Iz 63,16b-7.19b; 64.3-7) Viešpatie, tu – mūsų tėvas; „Mūsų Vadotojas“ – toks tavo vardas nuo seno. Kodėl gi, Viešpatie, leidi nuo tavo kelių mums nuklysti, užkietini mūsų širdį tavęs ne­bijoti? Sugrįžk d...
plačiau

34 eilinio sekmadienio skaitiniai

Pranašo Ezechielio knyga (Ez 34,11-12.15-17) Nes šitaip kalbėjo Viešpats DIEVAS: ‘Štai! Aš pats rūpinsiuosi savo avimis ir jų ieškosiu. Kaip piemuo rūpinasi savo kaimene, kai jo kaimenės avys yra išblaškytos, taip ir aš rūpinsiuosi savo av...
plačiau

33 eilinio sekmadienio skaitiniai

Izaijo knyga (Iz 9,1-3.5-6) Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. Tu išaukštinai tą tautą, suteikei jai didį džiaugsmą. Tavo akivaizdoje jie džiūgauja lyg pjūties džiaugsmu, lyg daly...
plačiau

32 eilinio sekmadienio skaitiniai

Išminties knyga (Iš 6,12-16) Spinduliuojanti ir neblėstanti yra išmintis, lengvai pastebima tų, kurie ją myli, ir surandama tų, kurie jos ieško. Ji skuba atskleisti save tiems, kurie jos trokšta. Kas anksti keliasi jos ieškoti, tas nepavargs, nes ras...
plačiau

31 eilinio sekmadienio skaitiniai

Pranašo Malachijo knyga (Mal 1,14—2,8-10) Aš esu dydis Karalius, – kalbėjo Galybių VIEŠPATS, – ir mano vardas įkvepia pagarbą tautoms. Bet jūs nuklydote nuo to kelio, suvedžiojote daugelį savo mokymu, sulaužėte Levio sandorą, – kalbėjo Ga...
plačiau

Vėlinių skaitiniai ir evangelija

Išminties knyga (Iš 4,7-15) Bet teisusis, nors ir pirma laiko mirtų, ras poilsį. Juk ne ilgas gyvenimas teikia garbingą senatvę, ji negali būti matuojama metais. Žmogaus išmintis yra jo žili plaukai ir gyvenimas be dėmės yra tikra senatvė. Tapęs ...
plačiau