ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS. Devintinės

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS. Devintinės

Pirmasis skaitinys (Iš 24, 3–8) Mozė atėjo ir pakartojo žmonėms visus Viešpaties žodžius ir visus įsakus. Visi žmonės vienu balsu atsakė, tardami: „Mes vykdysime visa, ką Viešpats pasakė“. Tada Mozė surašė visus Viešpaties žodžius. Atsikėlęs anksti kitą rytą, jis pastatė...
plačiau
ŠVČ. TREJYBĖ

ŠVČ. TREJYBĖ

Pirmasis skaitinys (Įst 4, 32–34. 39–40) Prabilęs į tautą, Mozė kalbėjo: „Ištirk senovės laikus, kurie prieš tave yra buvę, nuo tos dienos, kai Dievas sukūrė žmogų, paklausk nuo vieno dangaus krašto lig kito: ar buvo kada atsitikęs toks d...
plačiau
ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS

Pirmasis skaitinys (Apd 2, 1–11) Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, ku...
plačiau
KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ

Pirmasis skaitinys (Apd 1, 1–11) Pirmojoje knygoje, Teofiliau, aš papasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams į...
plačiau
VI Velykų sekmadienis

VI Velykų sekmadienis

plačiau
V Velykų sekmadienis

V Velykų sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 9, 26–31) Saulius nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių, tačiau visi jo baidėsi, netikėdami jį esant mokinį. Tik Barnabas jį priglaudė, nusivedė pas apaštalus ir jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulius re...
plačiau
IV Velykų sekmadienis

IV Velykų sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 4, 8–12) Tada Petras, Šventosios Dvasios įkvėptas, jiems atsakė: „Tautos vadovai ir seniūnai! Jeigu dėl gero darbo ligoniui šiandien mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tau...
plačiau
III Velykų sekmadienis

III Velykų sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 3, 13–15. 17–19) Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, mūsų protėvių Dievas pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsigynėte Pilotui, kai tas buvo benusprendžiąs jį paleisti. Jūs išsižadėjote švent...
plačiau
II Velykų sekmadienis

II Velykų sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 4, 32–35) Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybe, nes jiems visa buvo bendra. Apaštalai su didžia galybe liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir juos lyd...
plačiau
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

Pirmasis skaitinys (Apd 10, 34. 37–43) Atvėręs lūpas, Petras pasakė: „Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė Šventąja Dvasia ir ga...
plačiau
VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

VERBŲ PROCESIJA Evangelija (Mt 21, 1–11) Prisiartinęs prie Jeruzalės pro Betfagę ir Betaniją, ties Alyvų kalnu, Jėzus pasiuntė du savo mokinius, tardamas: „Eikite į kaimą, kurį matote, ir, vos įžengę į jį, rasite pririštą asilaitį, kuriu...
plačiau
5 Gavėnios sekmadienis

5 Gavėnios sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Jer 31, 31–34) „Ateina štai dienos, – tai Viešpaties žodis, – kada su Izraelio namais, su Judo namais, aš sudarysiu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jųjų tėvais, kada aš paėmiau juos už ran...
plačiau