VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

VERBŲ PROCESIJA Evangelija (Mt 21, 1–11) Kai Jėzus su mokiniais prisiartino prie Jeruzalės ir atėjo į Betfagę prie Alyvų kalno, Jėzus pasiuntė du mokinius, liepdamas: „Eikite į priešais esantį kaimą ir tuojau rasite pririštą asilą su asilaičiu. Atriškite ir atveskite...
plačiau
V Gavėnios sekmadienis

V Gavėnios sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Ez 37, 12b–14) Štai ką sako Viešpats Dievas: „Aš atversiu jūsų kapus ir iškelsiu jus, mano tauta, iš kapų. Nunešiu jus Izraelio žemėn. Kuomet aš atversiu jūsų kapus ir iškelsiu jus, mano tauta, iš jūsų kapų, tuomet j...
plačiau
IV Gavėnios sekmadienis

IV Gavėnios sekmadienis

Pirmasis skaitinys (1 Sam 16, 1b. 6–7. 10–13) Viešpats kalbėjo Samueliui: „Prisipilk ragą aliejaus ir susiruošk į kelionę! Tave aš siunčiu į Betliejų pas Izaijį, nes vieną iš jojo sūnų numačiau karaliumi“. Ten nuėjęs ir išvydęs Elij...
plačiau
III Gavėnios sekmadienis

III Gavėnios sekmadienis

plačiau
II Gavėnios sekmadienis

II Gavėnios sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Pr 12, 1–4a) Viešpats bylojo Abramui: „Išeik iš savojo krašto, iš savo gimtinės, iš tėvo namų, ir kelkis į šalį, kurią tau parodysiu! Iš tavęs padarysiu aš didelę tautą. Aš laiminsiu tave ir išaukštinsiu tavąjį va...
plačiau
I Gavėnios sekmadienis

I Gavėnios sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Pr 2, 7–9; 3, 1–7a) Viešpats Dievas iš dirvos žemių nulipdė žmogų ir įkvėpė jam į šnerves gyvybės kvapą. Taip žmogus tapo gyva būtybe. Paskui Viešpats Dievas Edene, rytuose, įveisė sodą ir jame apgyvendino žmogų, k...
plačiau
VII eilinis sekmadienis

VII eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Kun 19, 1–2. 17–18) Viešpats kalbėjo Mozei: „Prabilk į visą izraelitų bendruomenę ir pasakyk jiems: Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas. Nenešiok širdyje neapykantos broliui. Viešai pabark giminie...
plačiau
VI eilinis sekmadienis

VI eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Sir 15, 15–20) Laikytis įsakymų reikia tik noro, ir vykdyti Viešpaties valią pajėgsi. Ugnis ir vanduo pasirinkti tau duota: ištiesk savo ranką į tai, ko geidauji. Gyventi ar mirti sau pats žmogus lemia, nes ko tik jis geidžia,.....
plačiau
V eilinis sekmadienis

V eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 58, 7–10) Štai ką sako Viešpats: „Dalykis su alkstančiu duona, priglobk pastogės neturintį vargšą, aprenk, pamatęs ką nuogą, ir nenusigręžk nuo savo tautiečio. Tada tartum ryto žara užtekės tavoji šviesa, tu pradės...
plačiau
KRISTAUS PAAUKOJIMAS Grabnyčios

KRISTAUS PAAUKOJIMAS Grabnyčios

Pirmasis skaitinys (Mal 3, 1–4) Viešpats Dievas sako: „Štai siunčiu savo pasiuntinį, ir jis praskins man kelią. Ir greitai ateis į savo šventyklą valdovas, kurio jums reikia, sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate“. „Štai jis ateina!“, ...
plačiau
III eilinis sekmadienis

III eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 8, 23–9, 1–3) Anksčiau Zebulono šalį ir Naftalio kraštą Viešpats paženklino gėda; paskiau jis išaukštins tą pamario juostą anapus Jordano, pagonių gyvenamą sritį. Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią ...
plačiau
II eilinis sekmadienis

II eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 49, 3. 5–6) Viešpats man sakė: „Tu, Izraeli, esi mano tarnas: aš tavo dėka pašlovintas būsiu“. Dabar kalba Viešpats, mane sau tarnu nuo pat motinos įsčių padaręs, kad jam Jokūbą parvesčiau, prie jo Izraelį surinkčia...
plačiau
1 2 3 26