6 Velykų sekmadienis

6 Velykų sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 15, 1–2. 22–29) Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius: „Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti“. Kilo nesutarimų ir didelių ginčų tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai...
plačiau
5 Velykų sekmadienis

5 Velykų sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 14, 21b–27) Paulius kartu su Barnabu pasuko atgal į Listrą, Ikoniją ir Antiochiją. Ten jie stiprino mokinių dvasią bei ragino juos išsaugoti tikėjimą, per daugelį vargų mes turime eiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bendr...
plačiau
IV VELYKŲ SEKMADIENIS

IV VELYKŲ SEKMADIENIS

Pirmasis skaitinys (Apd 13, 14. 43–52) Paulius ir Barnabas iš Pergės leidosi toliau ir pasiekė Pizidijos Antiochiją. Šeštadienį jie nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. Daugelis žydų ir dievobaimingų prozelitų sekė paskui juos. Šie kalbėjosi su ...
plačiau
III VELYKŲ SEKMADIENIS

III VELYKŲ SEKMADIENIS

plačiau
II VELYKŲ SEKMADIENIS. ATVELYKIS

II VELYKŲ SEKMADIENIS. ATVELYKIS

Pirmasis skaitinys (Apd 5, 12–16) Per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji vieningai rinkdavosi Saliamono stoginėje. Niekas kitas neišdrįsdavo prie jų prisidėti. Žmonės juos labai gerbė. Ir nuolat augo būry...
plačiau
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (Velykos). Velykų dienos Mišios

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (Velykos). Velykų dienos Mišios

Pirmasis skaitinys (Apd 10, 34. 37–43) Atvėręs lūpas, Petras pasakė: „Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė Šventąja Dvasia ir ga...
plačiau
VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Evangelija (Lk 19, 28–40) Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę. Prisiartinęs prie Betfagės ir Betanijos, ties vadinamuoju Alyvų kalnu, jis pasiuntė du mokinius ir jiems pasakė: „Eikite į kaimą, kurį štai matote, ir, vos įėję, rasite priri...
plačiau
V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Pirmasis skaitinys (Iz 43, 16–21 ) Štai ką sako Viešpats, kuris per jūrą nutiesė kelią, per didelius vandenis – taką; kuris vedė į žygį vežėčias ir žirgus, kovos ginkluotę ir visą kariuomenę. (Visi jie ten guli ir nebepakyla – užgeso,...
plačiau
IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Pirmasis skaitinys (Joz 5, 9a. 10–12) Viešpats kalbėjo Jozuei: „Šiandien nustūmiau nuo jūsų Egipto gėdą“. Izraelitai stovyklavo Gilgale. Į mėnesio keturioliktosios dienos vakarą Jericho lygumoje jie šventė Paschą (Velykas). Dieną po Pascho...
plačiau
III GAVĖNIOS SEKMADIENIS

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Pirmasis skaitinys (Iš 3, 1–8a. 13–15) Mozė ganė savo uošvio Jitro, Midiano kunigo, avis ir ožkas. Vieną gražią dieną, bevarinėdamas gyvulius po stepę, jisai atsidūrė prie Dievo kalno Horebo. Tenai pasirodė jam Viešpaties angelas liepsnoje, ...
plačiau
II GAVĖNIOS SEKMADIENIS

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Pirmasis skaitinys (Pr 15, 5–12. 17–18) Išsivedė Dievas Abramą laukan ir tarė: „Pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes, jei tik įstengsi jas suskaityti“. Ir jam pasakė: „Tokie skaitingi bus tavo palikuonys“. Abramas tikėjo Viešpačiu, ...
plačiau
VIII eilinis sekmadienis

VIII eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Sir 27, 4–7 (5–8)) Kaip, leidžiant per sieta atsiskiria dulkės, taip betiriant žmogų, iškyla jo ydos. Kaip puodžiaus žiedybą patikrina krosnis, taip žmogų pažinsi, jo šneką išgirdęs. Kokios rūšies medis, tokie ir jo vai...
plačiau
1 2 3 36