II Velykų sekmadienis

II Velykų sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 4, 32–35) Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybe, nes jiems visa buvo bendra. Apaštalai su didžia galybe liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir juos lydėjo malonės gausa. Tarp...
plačiau
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

Pirmasis skaitinys (Apd 10, 34. 37–43) Atvėręs lūpas, Petras pasakė: „Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė Šventąja Dvasia ir ga...
plačiau
VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

VERBŲ PROCESIJA Evangelija (Mt 21, 1–11) Prisiartinęs prie Jeruzalės pro Betfagę ir Betaniją, ties Alyvų kalnu, Jėzus pasiuntė du savo mokinius, tardamas: „Eikite į kaimą, kurį matote, ir, vos įžengę į jį, rasite pririštą asilaitį, kuriu...
plačiau
5 Gavėnios sekmadienis

5 Gavėnios sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Jer 31, 31–34) „Ateina štai dienos, – tai Viešpaties žodis, – kada su Izraelio namais, su Judo namais, aš sudarysiu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jųjų tėvais, kada aš paėmiau juos už ran...
plačiau
4 Gavėnios sekmadienis

4 Gavėnios sekmadienis

Pirmasis skaitinys (2 Krn 36, 14–16. 19–23) Judo vadovai, kunigai ir liaudis pasidarė labai neištikimi Dievui. Jie sekė pagonių niekšybėmis ir išniekino namus, kuriuos Viešpats Jeruzalėje buvo padaręs savo šventove. Viešpats, jų protėvių Die...
plačiau
3 Gavėnios sekmadienis

3 Gavėnios sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Iš 20, 1–17) Viešpats kalbėjo visus šiuos žodžius: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris tave išvedė iš Egipto, iš vergovės namų. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. [Nesidirbk jokios statulos ar paveikslo to, kuris vir...
plačiau
2 Gavėnios sekmadienis

2 Gavėnios sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Pr 22, 1–2. 9a. 10–13. 15–18) Norėdamas išbandyti Abraomą Dievas užkalbino: „Abraomai!“ Tasai atsiliepė: „Aš čia!“ Tada Dievas kalbėjo: „Paimk savo sūnų, savo vienturtį, kurį tu myli, Izaoką, nuvyk į Morijos ž...
plačiau
1 Gavėnios sekmadienis

1 Gavėnios sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Pr 9, 8-15) Tuomet Dievas tarė Nojui ir su juo buvusiems sūnums: „Štai aš sudarau savo sandorą su jumis ir jūsų būsimais palikuonimis, su visais gyvūnais, esančiais su jumis, – paukščiais, galvijais ir visais su jumis buvusi...
plačiau
6 eilinis sekmadienis

6 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Kun 13, 1–2. 45–46) Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui: „Žmogų, kuriam ant odos atsirastų patinimas ar išbėrimas, ar pašviesėjimas – tai raupsų ligos požymiai – reikia pas kunigą Aaroną ar pas kurį jo sūnų kunigų n...
plačiau
5 eilinis sekmadienis

5 eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Job 7, 1–4. 6–7) Gyventi šioj žemėj – ar žmogui ne lažas? Ar visos jo dienos – ne samdinio dienos? Žmogus – kaip tas vergas, kurs ieško paunksnės, Kaip tas darbininkas, kurs atpildo laukia. Ir aš paveldėjau tik...
plačiau
IV eilinis sekmadienis

IV eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Įst 18, 15–20) Mozė bylojo tautai: „Viešpats, tavo Dievas, pažadins tau pranašą iš tavo tautiečių, iš brolių tavųjų – kaip ir mane. Jo klausykite! Juk šito meldei iš Viešpaties, savo Dievo, prie Horebo, susirinkimo die...
plačiau
III eilinis sekmadienis

III eilinis sekmadienis

Pirmasis skaitinys (Jon 3, 1–5. 10) Viešpaties žodis Jonai bylojo: „Kelkis! Nuvyk į Ninevę, tą didelį miestą, ir skelbk jam bausmę, kurią tau pranešiu“. Jona atsikėlęs nuvyko Ninivėn, kaip Viešpats jam buvo paliepęs. Ninivė Dievui buvo di...
plačiau
1 2 3 31