Kalėdinis sapnas

Kalėdinis sapnas

Su­sap­na­vau gra­žų sap­ną. Ma­no mo­ti­nos gim­ti­nė­je, Dzū­ki­jos kraš­te, Degs­nės miš­ke, – di­de­lis su­ju­di­mas. Tarp šim­ta­me­čių ažū­ri­nė­mis ska­ro­mis ap­si­go­bu­sių eg­lių nars­to le­di­nis vė­jas ir švil­pau­ja me­lo­di­ją: „Iš vai­kys­tės at­ei­na Ka­lė­do...
plačiau
Elijos „žinia“

Elijos „žinia“

Anū­kė Eli­ja gi­mė ko­vo 19 die­ną, per Juo­za­pi­nes. Jau bir­že­lio mė­ne­sį, kai man pra­si­dė­jo atos­to­gos, pa­si­im­da­vau ją, anks­ti pa­bu­du­sią, pa­si­so­din­da­vau į kū­di­kių ne­šiok­lę ir ei­da­...
plačiau
No Image

Dievo pėdsakas

Juoda – balta, juoda – balta, juoda – balta. Kas tai? Pėščiųjų perėja, o gal gražuolis zebras? Kokį bepasirinktumėt atsakymą, jis bus teisingas. Dažnai pagalvoju, žmogaus gyvenimas lyg ta pėsčiųjų perėja,  per kurią praeina daug žmoni...
plačiau
Kad žodis įsikūnytų gyvenime

Kad žodis įsikūnytų gyvenime

plačiau
Magdutė

Magdutė

Kaip ir daugelis iš mūsų, gyvenime patyriau lengvų ir sunkių momentų, įvairių situacijų, kuriose, žinoma, neišvengiau ir klaidingų sprendimų. Jų kaina, deja, buvo ilgi metai be Dievo, sudėtingi santykiai šeimoje ir liūdesys. Visgi Jėzus, su k...
plačiau
Bū­ki­te pa­si­ren­gę, nes Žmo­gaus Sū­nus at­eis, kai ne­si­ti­kė­si­te (Lk 12, 40)

Bū­ki­te pa­si­ren­gę, nes Žmo­gaus Sū­nus at­eis, kai ne­si­ti­kė­si­te (Lk 12, 40)

Iki tos die­nos pra­ėjo trys me­tai svars­ty­mo, abe­jo­nių, pa­stan­gų su­pras­ti, ką tu­rė­čiau da­ry­ti. Tie­sa, pas­ku­ti­niu me­tu bu­vau už­si­mir­šu­si, įsi­su­ku­si į tai, kas vyks­ta ap­link ma­ne, lei­dau­si...
plačiau